כתובת 40. כרוניקה מימי נבופלאסר ('נפילת נינוה')

לוח זה שייך לסדרת הכרוניקה הבבלית והוא ממשיך לסקור את ימי נבופלאסר 605-626 ) לפסה"נ ) הידועים בחלקם מלוח קודם בסדרת הכרוניקות ( ראו גרייסון , עמ' . ( 90-87 התקופה הנסקרת כאן 608-616 ) לפסה"נ ) היתה גורלית ביותר לאשור ובה חברו יחדיו כוחות בבל ומדי כדי להפיל את אשור סופית . ערי אשור הראשיות נלכדו ונהרסו ושרידי השלטון האשורי נמלטו לחרן שבצפון סוריה ונאחזו בה בתמיכת מצרים עד אשר גם מקלט זה נפל . הלוח שוחזר מארבעה שברים גדולים אך עדיין חסר קטע במרכזו ( ראו איור , עמי . ( 116 מהדורה : Grayson , Chronicles , no . 3 , pp . 90-96 ANET , p . 303-305 ; TPOA , pp . 136-138 : Dinn שנה : 10 בחודש אייר גייס נבופלאסר את צבא ארץ אבד והלך על גדת הפרת . בני סח וחנךנ לא תקפוהו , את מנחתם הגישו לו . בחודש אב נערך צבא אשור לקרב בגבלנ . נבופלאסר עלה נגדם . בחודש אב , יום י"ב , תקף את צבא אשור וצבא אשור נסוג מפניו . הוא הנחיל מפלה כבדה לאשור ושבו שבויים לרוב ; את בני מני אשר באו לעזרתם ( של האשורים ) 5 ואת שרי אשור תפסו . בו ביום נלכדה גבלנ . באותו חודש אב מלך אכד וצבאו עלו על הערים מנ , סחר , ובלח . שבו מהם ...  אל הספר
מוסד ביאליק