מצבה מלכותית מימי אדד־נךר השלישי מתל־א־ךמאח (המוזיאון בבגדד)