תוכן העניינים

מבוא המילים והאפר : מאת חיים גורי 11-7 הקדמה 27-13 . 1 האמתי בהיסטוריה והאמתי ברומן 14 . 2 מהימנותה של ההשמדה 25 ההשמדה 33-28 . 1 הרהורים כלליים 28 . 2 הבלתי ניתן לחשיבה והבלתי ניתן לאמירה 32 בעיות בייצוגה של ההשמדה 48-34 . 1 האם ניתן לדמיינה או לכותבה 34 ? . 2 מי יכול לדמיין את ההשמדה 37 ? . 3 לדמיין את ההשמדה ולהעלותה על הכתב 39 א . ייצוג המציאות של מחנות הריכוז 40 ב . יצירת הדמויות 41 ג . השפה 46 ד . בחירת סגנון הכתיבה והצורה 48 ההשמדה ברומן 104-49 . 1 רומן גארי — ריקודו של ג'ינגיס כהן 49 . 2 סול בלו —כוכבו של מר סאמלר 58 . 3 היינריך בל — היכן היית , אדם י תמונה קבוצתית עם גברת 69 . 4 ויליאם סטיירון — בחירתה של סופי 84 מסקנה 125-105 . 1 מחברי הרומנים מול ההשמדה 106 . 2 ייצוגה של ההשמדה 117 נספח דויד גרוסמן —עיין ערך : 'אהבה' 143-126 ביבליוגרפיה 154-145 יצירות שנזכרו בספר ותורגמו לעברית 157-155 מפתח 162-159  אל הספר
מוסד ביאליק