ההשמדה בראי הבדייה הספרותית: היסטוריה והצגתה ברומן

שי ליט £ 0 » ציוו העטיפה : עלי ורד 1 עיצוב העטיפה : ס 0 וד » ו אוסנת חבושה לוחות והדפסה : דפוס 'אחוה , ' ירושלים שרלוט ורדי ההשמדה בראי הברייה הספרותית : היסטוריה והצגתה ברומן שרלרט ורדי ההשמדה בראי הבדייה הספרותית : היסטוריה והצגתה ברומן תרגמה מצרפתית לאה זהבי מוסד ביאליק ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק