על "הייצוג ההולם" לאוכלוסייה הערבית: מי הוא נציג? עד כמה זה הולם? את מי הוא הולם?

יוסף ג ' בארין ... " במדינת ישראל נודעת משמעות מיוחדת לשאלת השוויון כלפי ערבים כרוכה במערכת יחסים מורכבת שהתפתחה בין יהודים לבין ערבים בארץ תקופה ארוכה . אף על פי כן , ואולי דווקא בשל כך , יש צורך בשוויון . לחיים משותפים . טובת החברה , ובחשבון אמיתי טובתו של כל אחד לטפח את עקרון השוויון בין יהודים לבין . "ערבים בג"ץ , 6924 / 98 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ממשלת ישראל , פ"ד הקדמה הצורך להבטיח ייצוג הולם לקבוצת מיעוט מודרת בגופי השירות הציבורי , נגזר ( זמיר וסובל , תש"ס . ( עיקרון זה מחייב חלוקה שוויונית והוגנת של משרות המדינה , וכאשר הוא מתקיים הלכה למעשה מוגשם רעיון הייצוג ההולם . תכליתו ההולם לקבוצת המיעוט היא להבטיח שותפות דמוקרטית של המיעוט , על בסיס של המדינה ובקביעת תכניו ועקרונותיו של הצדק החברתי בה , בהווה ובעתיד ( מימושה של תכלית זו מחייב הבטחת ייצוג הולם מהותי , שיהיה ביכולתו להתגבר ממוסדת של קבוצת המיעוט . ועוד , ייצוג הולם של קבוצת המיעוט בגופי השירות להשפיע על אופן חלוקת כלל המשאבים הציבוריים במדינה בין קבוצת המיעוט לבין ובמיוחד כאשר מדובר בתקציבים ובקרקע . מאמר זה בוחן ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני