צפת מרכז לתעשית אריגי צמר במאה הט"ז

עלייתה של צפת אחרי גירוש ספרד' הזקיקה כל שעסקו בתולדותיה לדברים שברוח , ביצירתם של חכמי צפת בנגלה ובנסתר ובהנהגותיהם . ואילו חקר הסיבות לגידולה של העיר' כיצד הפכה לעיר הגדולה והמפותחת שבארץ ישראל' שבה נמצא ריכוז יהודי הגדול שבאסיה' וכיצד היתה לה לקהילה יכולת להחזיק ולכלכל בעלי התורה הרבים שבקרבה , לא ניתנה עליו הדעת , ולא התעמקו החוקרים להבין את אופיו ומהותו של החומר שקיים את הרוח . שלמה רוזאניס > הקדיש בספרו מקום גם לחיים הכלכלים שלה' תעשית הבגדים ואריגי הצמר' אלא שאופיו הכולל של החיבור חייבו להצטמצם בתיאור העובדות ולהימנע ממסקנות , יעקב כנעני עסק בחקר חיי הכלכלה של צפת בתקופת עליתה ושקיעתה' כינס חומר עובדתי רב' אבל לא השכיל לעמוד על משמעותם הכלכלית והחברתית של המקורות . קטעים על ארץ ישראל מספרי מסעו של התייר התורכי אווליה צ'ליבי , 3 שתורגמו לאנגלית מן החלק המודפס ומכתבי יד שטרם פורסמו' הוסיפו נתונים חשובים' אם כי לא מדוייקים מבחינה מספרית' לידיעותינו על צפת . עליהם נוספו פרטים שונים מפנקסי המיסים שבאר כיונים התורכיים שפירסמו ב' לואים * ואי הד . 5 פריחתה הכלכלית של צפת לא נשארה עלומה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל