תמונה ד. הובלת סירה קוצנית לשימוש ביתי או לכבשני סיד