תוכן עניינים

7 הקדמה 9 לתולדות כביש יפו ירושלים 5 ו שבעים שנה למסילות ברזל בארץ ישראל 27 חלומות ג'מל פחה והישוב העברי 41 מאוכף לגלגל ו 6 תכנית ראשונה לניצול מרוכז של מי הירקון 69 הצעה לניצול מי הירקון לפיתוחה של סביבת יפו בימי מלחמת העולם הראשונה 77 מאור לאורה 99 מחבצות חרס 107 כלי דלעת 113 מזמרה ומגל 123 מבשרי הלחם 139 מיתקני אפיה וכליהם 162 עבודות היער 186 מתקני שאיבה קמאיים 208 מקומו של כוח הרוח בפיתוחה של ארץ ישראל 228 צפת מרכז לתעשית אריגי צמר במאה הט"ז 256 מוצרי חברון ( מלאכות , אומנויות ותעשיות ) 263 הרובע היהודי בירושלים העתיקה 298 ביבליוגראפיה  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל