יחסם של חוגים דתיים בארצות הברית ללימוד הלשון העברית

כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מדבר עמו בלשון הקודש ומלמדהו תורה , ואם אין מדבר עמו לשון הקודש ואינו מלמדהו תורה ראוי לו כאילו קוברו ( ספרי , עקב מו -, עירובין נג ע"א ) א עיון במקורות חז"ל מגלה תיעוד עשיר המציין את ייחודה וסגולתה של הלשון העברית . מרובים ומגוונים הם השבחים המוענקים ללשון העברית בספרות היהודית המסורתית עד להעמדתה בקטגוריה הרמה של "לשון . "הקודש אין זו לשון רגילה כשאר הלשונות שבעולם שתפקודן וייעודן בסיפוק צורכיהם הקומוניקטיביים של בני תמותה - הן על רמה קומוניקטיבית של חיי יומיום שוטפים הן על רמה קומוניקטיבית של תודעה קונטמפלטיבית ותחושה פיוטית ; זו לשון שהמדבר בה מדבר "בלשון יחידו של עולם , בלשון הקודש" ( ירושלמי , מגילה פ"א ה"ט ;( לשון שבה נברא העולם ובה ניתנה התורה - שני המאורעות המכוננים של היהדות . אין מאמרים אלה בגדר "דרושים" ותיאורים ציוריים מסולסלים גרידא האופייניים ללשון המדרש , אלא ביטוי להשתקפותה של מציאות היסטורית במכלול התרבותי בהתפתחות התרבותית של האומה היהודית . לעתים נדמה שהאפיון המקובל של עם ישראל כ"עם קשה עורף" התמקד בצמידותו לכתביו וללשונו . היצמדות עיקשת זו ...  אל הספר
כרמל