ספרות עברית חדשה: צפיות ציוניות וממשות ישראלית

א זימונים של אנשי ספרות , המגלים עניין בנושא משותף , אך העושים את מלאכתם בארצות , בלשונות , בהקשרי תרבות ובכלי מחשבה שונים , נוטים על פי טיבם ועל פי נימוסם לעמוד בסימן המכנים המשותפים הרחבים ביותר . מתוך הרצון לחשוף את הדגם המאחד נדחפים הנוכחים לעבר ההכללה וטשטוש הניגודים . סופרים וחוקרי ספרות יהודיים , המתכנסים יחדיו , עלולים משום כך לעמוד בסימן החקירה והדרישה באיזו "ספרות יהודית" כוללת , רחבה ומקפת , אשר למרות הבדלי הלשון , התרבות , האידיאולוגיה ואולי אף ההבדלים בין הגדרות שונות של עצם מושג הזהות היהודית , קיימת , כביכול , גם כיום . יש רצון להתאמץ לחשוף מתחת לפני השטח הכאוטיים של התחום המעניין את כולנו - תחומה של היצירה הספרותית של יהודים מודעים ליהדותם בדרך זו או אחרת - את הדגם המאחד , הגואל , שיאפשר לנו לראות בתחום זה , שהוא שדה רחב , פרוע וחסר גבולין ברורים , איזו נחלה משותפת , שלכולנו אחיזה בה . למעשה , אנו נוטים לחיפוש דגמים גואלים ולשחרור מעקת הכאוס והבלבול של המציאות חסרת הסדר לא רק בעת כנסים ומפגשים : הן כסופרים והן בהיסטוריונים חונכנו וחינכנו את עצמנו לחתור אל הסדר שמתחת לאי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד