מפתח ענינים

אביי , משוה בין המשנה לבין הברייתא 147 " , "אלא נוסף 149 , 118 , 64 אמורא , דעת הר"ן בדבר ההבדל בין אמורא מא"י לבין אמורא מבבל לגבי הכרת הסוגיא ; 94 "אמוראי נינהו אליבא דרבי יוחנן" 136 ; 140 , 137 מאמר של אמורא ובמקבילה מסתמא דגמרא 139 , 137 בבלי וירושלמי , הבבלי לא שאב ישירות מן הירושלמי 34 156 , 79 , 35 ברייתא , הבדלים בדרך ההדגמה של הלכות מציינים שהן ממקורות שונים ; 156 שלוש ברייתות שונות מצורפות ומתפרשות כאחד 156 , 26 גירסא , ראה : הגהה , הוספה , מאמר מימרא , משנה גלגול שבועה 181 , 179 , 166 דייני גזירות גזילות 14 " דיקא מתניתין כותיה , ... 'דר 'מתני תין' שהיא ברייתא ולא משנה ; 50 הפרוט לדיוק אינו בהכרח של בעל הדיוק 47 הבדלים , בין חלקי מימרא , בין חלקי סוגיא , בדוגמאות ובסגנון במשנה ובברייתא , ראה : מקורות הגהה , בברייתא עפ"י הבבלי ; 152 במכילתא עפ"י המשנה ; 52 במשנה עפ"י הבבלי 168 , 32 , 26 , במשנה עפ"י משנה 51 הודאה , להנחת הבבלי שאין שבועה אם אין ההודאה מגוף הטענה 16 150 , 17 159 , 158 0 י ; 1 במידה 144 ; 149 מן הטענה ; 17 ממין הטענה 17 ; 18  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן