מפתח מקורות

משנה מעשר שני א ג ; 116 , 107 א ד 107 שקלים ו ה ; 102 ו ו 176 חגיגה א ב 61 , 14 כתובות יג ד 14 141 , 138 , 119-105 , 43 , 36 , 28 , 18 , 15 בבא קמא ט ז ח 68 בבא מציעא ד ז ח ; 43 , 15 ז ח ; 68 ח ב ; 29 ח ד 159 , 154 , 32 , 30 , 24 , 17 170 שבועות ו א 12 25 , 19 , 17 , 15 43 , 33 , 26 ; 83 , 54 ו ג 14 17 , 15 , 19 105 , 88 , 52 , 48 , 43 , 36 ; 157 , 138 , 125 - , 108 , 119 ו ו ; 149-144 , 117 , 25 ו ז 12 ; 83 , 33 , 13 ז א ; 33 , 11 ז ב ג ; 33 ז ז ; 11 ז ח ; 11 ח א ; 68 ח ג ; 75 , 68 ח ו 68 זבחים ב ה 77 מנחות ב ב ; 141 יג ג 102 , 35 ; 103 יג ד 102 , 35 176 , 103 כריתות א ז 174 טהרות ד יג 174 מקואות ו א ; 77 ו ז 77 תוספתא מעשר שני ה ה ו 96 97 ה י ; 142 , 18 ד . יא , 166 , 147 , 117 בבא מציעא ח כג ; 163 ח כד 178 168 , 163 ; 181 ד , יב , 166 , 147 , 117 שבועות ה א 45 , 34 50 , 46 ; 51 ה ג 178 ; 181 ה יג 178 , 147 , 117 ; 132 , 14 , 12 ; 181 ה ד ; 12 ה ה ; 53 ה יד טז ; 157 , 147 , 117 ה יז , 117 ד , ח 95 ; 97 ה ט 96 , 87 180 , 147 ; 105 , 97 68 / 7 ; ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן