נספח ב'

תוספתא שבועות , ה' י"א—י"ג בהלכות אלו מצויים הבדלים רבים בין נוסח כי"ע ( מהדורת צוקרמנדל , עמי ( 452 לבין נוסח הדפוס , ובין היתר לגבי השאלה אם "בית מלא" טענה במידה היא , אם לאו . לפני שנעמוד על משמעות ההלכות , נציג כאן את שתי הנוסחאות זו לעומת זו , תוך ציון ההבדלים העיקריים . הנוסח ב כ י " ע י"א עשרה דלוסקמין מליאין שטרות יש לי בידך אין לר בידי אלא דלוסקומוס אחד [ ובתוכו שטר אחד ] כמות שהוא עשרה עבדים ועליהן עשר כסות [ יש לי בידך אין לי בידי אלא עבד אחד כמות שהוא ] י"ב : עשרה דלוסקומין מלאין שטרות הנוסח בדפוס עשרה דלוסקמין מלאין שטרות יש לי בידך אין לד בידי אלא דלוסקמי אחד כמות שהן ועשרה עבדים ועליהן עשר כסות ( שהן עשר בתין מלאין פירות לי בידך אמר לי' אין לי אלא בית אחד כמות שהוא פטור ) עשר דלוסקמין מלאין שטרות  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן