נספח א'

בבלי בבא בתרא , קס"ה ב' — קס"ו א' ת"ר אמר כסף אין פחות מדינר כסף כסף דינרין ודינרין כסף אין פחות משני דינרין כסף כסף בדינרין אין פחות מבשני דינרין דהב כסף אמר מר כסף אין פחות מדינר כסף ואימא נסכא אמר רבי אלעזר דכתב ביה מטבע ואימא פריטי אמר רב םפא באתרא דלא סגי פריטי דכספא ת"ר דהב אין פחות מדינר דהב דהב דינרין ודינרין דהב אין פחות משני דינרין דהב דהב בדינרין אין פחות מבשני דינרין כסף דהב אמר מר דהב אין פחות מדינר דהב אימא נסכא אמר רבי אלעזר דכתב מטבע אימא פריטי פריטי דדהבא לא עבדי אינשי זהב בדינרין אין פחות מבשני דינרין כסף זהב ואימא דהבא פריכא בתרי דינרי דהבא קאמר אמר אביי יד בעל השטר על התחתונה ( רישא דקתני כסף בדינרין אין פחות משני דינרין זהב כסף אמאי אימא כספא נסכא בתרי דינרי כספא קאמר ( אמר רב אשי רישא דכתב דינרי סיפא דכתב דינרין ומנא תימרא דשאני בין דינרי לדינרין דתניא האשה שהיו עליה ספק חמש לידות ספק חמש זיבות מביאה קרבן אחד ... היז עליה חמש לידות ודאות חמש זיבות ודאות ... מעשה ועמדו קנים בירושלים בדינרי זהב אמר רשב"ג המעון הזה אם אלין הלילה עד שיהו בדינרין נכנס לבית דין ולימד .....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן