פרק שנים עשר השבועה על עבדים ועל שדות

בבא מציעא ח' ד' היו לו ב' עבדים אחד גדול ואחד קטן וכן בי שדות אחת גדולה ואחת קטנה הלוקח אומר גדול לקחתי והלה אומר איני יודע זכה בגדול המוכר אומר קטן מכרתי והלה אומר איני יודע אין לו אלא קטן זה אומר גדול וזה אומר קטן ישבע המוכר שהקטן מכר זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו בבלי , שם , ק' א' — ב' אמאי ישבע מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו ועוד הילך הוא ועוד אין נשבעין על העבדים אמר רב בטענו דמי דמי עבד גדול דמי עבד קטן דמי שדה גדולה דמי שדה קטנה ושמואל אמר בטענו כסות עבד גדול כסות עבד קטן עומרי שדה גדולה עומרי שדה קטנה כסות מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו כדאמר רב פפא בדיילפי" הבא נמי בדיילפי קשיא לית לרב הושעיא מידי כסות קתני עבד קתני אלא אמר רב הושעיא כגון שטענו עבד בכסותו ושדה בעומריה ואכתי כסות מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו אמר רב פפא בדיילפי קשיא ליה לרב ששת זוקקין אתא לאשמועינן תנינא זוקקין הנכסים שאין להם אחריות את הנכסים 1 דק"ס , אות , 'ד מכ"י פ' : "על העבדים ועל . "הקרקעות ועיין להלן . 2 בכי"מ : 3 . "דמים" בכי"מ ליתא מ"כדא"ר פפא , " ... עד "אמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן