פרק תשיעי "טענו שני מינים והודה לו באחד מהם" - בבבלי

בבלי שבועות מ' 'ב— 'א ואמר רב נחמן אמר שמואל טענו חיטין ושעוריו והודה לו באחד מהם חייב אמר לו רבי יצחק יישר וכן אמר רבי יוחנן מכלל דפליג עליה ריש לקיש איכא דאמרי מישהא הוה שהי ליה ושתיק ליה איכא דאמרי מישתא הוה שתי ליה ושתיק ליה לימא מסייע ליה טענו חיטין והודה לו בשעורין פטור ורבן גמליאל מחייב טעמא דטענו חיטין והודה לו בשעורין הא חיטין ושעורין והודה לו באחד מהן חייב לא הוא הדין דאפילו חיטין ושעורין נמי פטור והאי דקמיפלגי בחיטין להודיעך כחו דרבן גמליאל ת"ש טענו כלים וקרקעות הודה בכלים וכפר בקרקעות בקרקעות וכפר בכלים פטור הודה במקצת קרקעות פטור במקצת כלים חייב טעמא דכלים וקרקעות דקרקע לאו בת שבועה היא הא כלים וכלים דומיא דכלים וקרקעות חייב הוא הדין דאפי' כלים וכלים נמי פטור והא דקתני כלים וקרקעות קמ"ל דכי הודה במקצת כלים חייב אף על הקרקעות מאי קמ"ל זוקקין תנינא זוקקין את הנכסים שיש להם אחריות לישבע עליהן הא עיקר ההיא אגב גררה נסבה ורבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן טענו חיטין ושעורין והודה לו באחד מהן פטור והאמר רבי יצחק יישר וכן אמר רבי יוחנן אמוראי גיגהו אליבא דרבי יוחנן ת"ש טענו חיטין והו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן