פרק שמיני "טענו שני מינים והודה לו באחד מהם" - בירושלמי

ירושלמי שבועות ו' ד' רבי אמי בשם רבי יוחנן מתניתא בטענו חיטים והודה לו בשעורים אבל טענו שני מינים והודה לו באחד מהן דברי הכל פטור אמר רבי אבהו כהדא דרבי אמי מאי דא דתנינן רבן גמליאל מחייב בא להודיעך כח רבן גמליאל עד היכן מחייב רבי חייה בשם רבי יוחנן לא סוף דבר בטענו חיטים והודה לו בשעורים אבל אם טענו שני מינין והודה לו באחד מהן דברי חכמים פטור ריש לקיש אמר לא יהא דבר בשטענו שני מינין והודה לו באחד מהן אבל אם טענו חיטים והודה לו בשעורים דברי הכל חייב כהדא דריש 1 במקבילה בכתובות י ' יג ד' ( ל"ו , ( 'א לא בשם רבי אמי בשם רבי יוחנן , אלא בסתמא י "מתניתא כשטענו חטים והודה לו בשעורים אבל אם טענו שני מינין והודה לו באחד מהן דברי הכל . "פטור ואחר כך מיד בהמשך 1 "רבי אימי בשם רבי יוחנן מתניתא כשטענו חטים והודה לו בשעורים אבל אם טענו שני מיניו והודה לו באחד מהן דברי הכל . "פטור ועיין להלן . 2 "אמר רבי אבהו כהדא דרבי אמי" ליתא בכתובות שם , והקושיא היא ! "למה תנינן רבן גמליאל . "מחייב אבל שם אחר התירוץ ; "בא להודיעך כח רבן גמליאל עד היכן הוא , "מחייב נמצא "רבי אבהו כהדא דרבי . "אימי ועיין להלן הער...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן