פרק שביעי "הטוען לחבירו בכדי שמן והודה לו בקנקנים"

משנה שבועות ו' ג' טענו בודטין והודה לו בשעורין פטור ורבן גמליאל מחייב הטוען לחבירו בכדי שמן והודה לו בקנקנים אדמון אומר הואיל והודה לו מקצת ממין י הטענה ישבע וחכמים אומרים אין ההודאה ממין הטענה אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון המקבילה , כתובות י"ג : 'ד הטוען את חבית כדי שמן והודה בקנקנים אדמון אומר הואיל והודה במקצת * 1 וכן בכה"י לו וקופמן כבדפוס י "רבן . "גמליאל ובן בסוגיות הירושלמי שבועות וכתובות . והבבלי , ב"מ , ה' , 'א ושבועות , מ' , 'א ובתוספתא , שבועות , ה' . 'ט אך במשנה בירושלמי : "ור"ש . "מחייב 2 בירושלמי וינציאה , לא , "הטוען" כבדפוס , אלא : "שהטוען . " ... ( ובקרטושין השמיטו את . ( "ש"ה כן במשניות נאפולי , ובכה"י לו וקופמן , ובבה"ג : " שהטוען . " ... ובעל דק"ס , אות / n כתב כי "מדאמר בכתובות ולקמן מ' ב' דאדמון בעי ממין הטענה מוכח שנוסח הדפוס . "עיקר וראה מה שכתב בנידון ר"ב דה פריס , מחקרים בספרות התלמוד , עמוד . 278 ועיין להלן בהערה . 25 ועל ה"ש" כסימן ציטוט במשנה , ראה רי"ן אפשטיין , מבוא לנוסח המשנה , עמ' 3 . 728 בכי"מ 1 "והודה לו . "ממין והתיבה "מקצת" — ליתא . עיין ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן