פרק ששי לקורות המושגים "שוה קתני" ו"דוקא קתני"

בבלי שבועות ל"ט ב' — מ' אי תנן שתי כסף יש לי בידך איו לך בידי אלא פרוטה פטור מאי טעמא לאו משום דחסרה לה טענה ו תיו בתא דשמואל אמר לד שמואל מי סברת שוד , קתני דוקא קתני מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו אי הכי אימא סיפא שתי כסף ופרוטה יש לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה חייב אי אמרת בשלמא שוה משום הכי חייב אלא אי אמרת דוקא אמאי חייב מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו מידי הוא טעמא אלא לשמואל האמר ר"נ אמר שמואל טענו חיטין ושעורין והודה לו באחד מהן חייב הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא ליטרא זהב יש לי בידך אין לו בידי אלא ליטרא כסף פטור אי אמרת בשלמא דוקא קתני משום הכי פטור אלא אי אמרת שוה אמאי פטור ליטרא טובא הוי אלא מדסיפא דוקא רישא נמי דוקא לימא תיהוי תיובתא דרב אמר לך רב כולה מתני' שוה וליטרא זהב שאני תדע דקא תני סיפא דינר זהב לי בידך אין לך בידי אלא דינר כסף וטריסית ופונדיון ופרוטה חייב שהכל מין מטבע אחת הן א"א בשלמא שוה משום הכי חייב אלא א"א דוקא אמ * וי חייב אמר רבי אלעזר בשטענו בדינר מטבעות וקמ"ל דפרוטה בכלל מטבע איתא דיקא נמי דקתני שהכל מין 1 בדק"ס , אות : 'ו "בכ"י ... 'פ שוה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן