פרק שלישי "הודאה ממין הטענה" או "הודאה מן הטענה"

משנה שבועות ו' א' בבבלי שבועת הדיינין הטענה שתי כסף וההודאה בשווה פרוטה ואם אין ההודאה ממין הטענה פטור כיצד שתי כסף לי בידך אם אין לד בידי אלא פרוטה פטור ' ב כ " י ק ו פ מ ן ו ע ו ד שבועת הדיינין הטענה שתי כסף וההודיה שווה פרוטה אם אין הודייה מן הטענה פטור כיצד שתי כסף לי בידך אין לך בידי פטור שתי כסף ופרוטה לי בידך  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן