תופעות שונות בקובצי הספרות התלמודית

הומר ממקורות שונים כמשנר במשנה מצוי חומר ממקורות שונים . בין היתר ניתן להסיק זאת מדוגמאות שונות שנקטו כדי להשמיע דין מן הדינים . במשנה שבועות ו' א / מודגם הדין שהמודה במקצת חייב שבועה , והכופר הכל פטור ! "מנה לי בידך אין לך בידי פטור מנה לי בידך אין לר בידי אלא חמישים דינר . "חייב ושם במשנה : 'ז " המלוה את חבירו על המשכון ואבד המשכון אמר לו סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתני עליו וסלע היה שוה פטור סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתני עליו ושלושה דינרים היה שוה . "חייב "אמנם קשה שכל המשנה מיותרת , שבעיקר היא מלמדתנו שהמודה במקצת חייב שבועה וכופר הכל פטור מן השבועה . ועוד , למה בחר התנא בדוגמא זו ... לפיכך חוכך אני לומר שהתנא של משנתנו סובר : הואיל ודין חיוב שבועה במודה במקצת נלמד מ"כי הוא זה" האמור בשומרים אין המודה במקצת חייב שבועה אלא בשומרים ... אמנם בברייתא שבבבלי ב"מ ד' ראש ע"ב ובירושלמי כתובות פ"ב ה"א ,... מפורש שגם במלוה ולווה חייבים במודה במקצת . אבל התנא של משנתנו חולק וסובר שהמודה במקצת אינו חייב שבועה אלא בפקדון אבל לא בהלוו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן