שינויים בחומר המקורי

את הגורמים המביאים לשינויים במשמעותו של החומר המקורי אפשר לחלק בדרך כלל לארבעה סוגים : . 1 ייחוס מאמר שלא למסגרתו המקורית . . 2 תוספת למאמר . . 3 השפעת חומר שבמסגרת על מאמר . חלק מן הסוגים האלה ניתן למיין גם לסוגי משנה , כפי שיתברר מהפירוט שלהלן . " חום מאמר שלא למסגרתו המקורית על המשנה ב"מ ח' ד' ו "היו לו שני עבדים אחד גדול ואחד קטן ... זה אומר גדול וזה אומר קטן ישבע המוכר שהקטן מכר , " ... נאמר בב"מ ק' א' ו "אמאי ישבע מה שטענו לא הודה לו ... ועוד ... ושמואל אמר בטוענו כסות ... אלא א"ר הושעיא כגון שטענו עבד בכסותו . " ... עפ"י הסוגיא שמואל ור' הושעיא מתיחסים למשנה ומתרצים את הקושיות שבסוגיא . אבל לאחר עיון מתברר שהקושיות מאוחרות הן למימרות האמוראים שבסוגיא . המשנה מתורצת בפשטות שר' מאיר היא , כדברי רב ששת בסוגיא . ומסתבר ששמואל ורב הושעיא לא דנים כלל בדברי ר' מאיר , אלא בחכמים החולקים עליו בברייתא . י את המחקרים הבאים ; מורה נבוכי הזמן לריץ קרוכמל ( שערים י"ג—י"ד . ( דרכי המשנה ומבוא הירושלמי לר"ז פרנקל . דורות הראשונים לרי"א הלוי . דרכה של תורה לרד"צ פיניליש . הגהות על הש"ס לרי"צ דינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן