לשאלת סוגי הטענה וההודאה

א . להיקפה של שבועת מודה כמקצת במספר סוגיות 19 העוסקות בשבועת מודה במקצת , מצויה ללא ערעור ההנחה 17 לבירור הסוגיא עיין להלן פרק חמישי . 18 לבירור הסוגיא עיין להלן , פרק רביעי . 19 שבועות , ל"ט , 'ב מ"ג . 'א ב"מ , צ"ח , 'ב ק' . 'א שלפיה אין חיוב שבועה אם "מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא . "טענו לפי הנחה זו , נוצר חיוב השבועה רק אם ההודאה היא מגוף התביעה , כביטוייה של הסוגיא בשבועות , מ"ג : 'א "דקא מודה ליה . "מינה אולם מתברר שהנחה זו קיימת רק בסוגיות של סתמא דגמרא , וסוגיות אלו הן שהטביעו את חותמן גם על מקורות תנאיים ואמוראיים . אבל מהחומר התנאי והאמוראי כשלעצמו , אין אישור לתפיסה זו לגבי השבועה . יותר מזה . מכמה מקורות תנאיים ואמוראיים יוצא בפירוש , שגם במקרים ש"מה שטענו לא הודה , "לו קיימת שבועה . במשנה , שבועות , ו' : 'ג "דינר זהב יש לי בידך אין לך בידי אלא דינר כסף וטריסית ופונדיון ופרוטה חייב שהכל מין מטבע . "אחת במשנה , ב"מ , ח' ד' נ "זה אומר גדול וזה אומר קטן ישבע המוכר שהקטן . "מכר ובברייתא , שם , ק' : 'ב "זה אומר ברשותי וזה אומר ברשותי ישבע המוכר שברשותו ילדה לפי שכל הנשבעי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן