לשאלת היחס כין שבועת מודה במקצת לפרשת השומרים

א . היחס של השבועה למקורה בתורה , ה 9 סול '' , גי הוא זה" שבועת מודה במקצת , נחשבת , כאמור , לשבועת התורה , וזאת משום שמקורה של השבועה הוא הפסוק "כי הוא זה" שבשמות כ"ב . 'ח הקשר בין הפסוק " כי הוא זה" ושבועת מודה במקצת , מצוי במכילתא דרבי ישמעאל שהובאה לעיל , עמוד . " 12 אולם כפי הנראה , אין הדרשה מקורה של השבועה , ומאוחרת ניתן לשער שהביטוי "שבועת הדיינין" פירושו 1 השבועה שניתקנה על ידי הדיינין , ומתיחסת היא רק לשבועת מודה במקצת כפי שהיא במשנה . כי , כאמור להלן , הדרשה מ"כי הוא זה" מאוחרת היא , כנראה , לעצם השבועה . והיות ומצאנו שאדמון עוסק בשבועה זו — במשנה , שבועות ו' , 'ג ובמקבילה בכתובות י"ג ד' — ואדמון מדייני גזילות או גזירות הוא , יתכן שיש כאן אפשרות לזיהוי הדיינים שתיקנו את השבועה , ולזיהוי התקופה שבה ניתקנה . בתפקידם של דייני הגזירות או הגזילות דנו חוקרים רבים . ועיין דרכי המשנה לר"ז פרנקל , עמוד , 63 יסודי המשפט לר"א גולאק , חלק ד' עמוד , 22—21 וכן סנהדרין גדולה לרש"ב הוניג , עמוד . 76 לעניננו ראוי להביא את מסקנתו של ר"א גולאק ש"ההלכות המובאות במשנה בשם דייני הגזירות ... מיוסד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן