פתח־דבר

ענינו של ספר זה הוא בירור סוגיות מן הספרות התנאית והאמוראית העוסקות בשבועת מודה במקצת . בכוונתי לעמוד במידת האפשר על המשמעות הראשונית של המקורות , ועל השינויים שחלו בהם כתוצאה מגורמים שונים . במבוא דלהלן שני פרקים . בראשון הובאו עיקרי המסקנות של הבירור העניני בנושא , ובשני רוכזו התופעות השונות הקשורות בקורות התהוותה של הספרות התלמודית , כפי שהן מתגלות אגב העיון בסוגיות שדנו בהן . בירורי הסוגיות בפרקים שלישי עד שנים עשר הובאו עפ"י סדר המשנה ( והבבלי ) שבועות , פרק שבועת הדיינין , הפרק הדן בשבועת מודה במקצת . אבל הבירור של סוגיות הבבלי בבא קמא ק"ו ב' — ק"ז א' נקבע בסמוך לבירור סוגית הבבלי שבועות ל"ט , 'ב משום שבשתיהן הדיון הוא בשאלת היחס שבין השבועה לפרשת השומרים שבתורה . כל אחד מפרקי בירורי הסוגיות דן בנושא מיוחד במסגרת הנושא הכללי של שבועת מודה במקצת . גם שתי הסוגיות שבנספחים , הבהרתן חשובה לענינים שנדונו . לשם השלמת הדיון בנושא שלפנינו הובאו תוך עדכון שלושה פרקים שכבר פורסמו בדפוס : "בירורי סוגיות" — בר אילן י"א ( תשל"ג ) ; "עירוב פרשיות" — סיני כרך ע"ח ( תשל"ו ) ; "הודאה ממין הטענה א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן