פרק יא: עיקרון "הפרדת הרשויות " במקרא כמגמה לבלימת השלטון הריכוזי

התורה הידועה כי "לא תהא חירות במדינה אלא אם כוח השפיטה יופרד הפרדה גמורה מכוח הממשל ומכוח החקיקה" ( מונטסקייה , ( הלוא היא "תורת הפרדת הרשויות , " עודנה מונחת ביסוד ה"הסדרים" שהמדינה עושה לקיומה ולפעילותה ... [ גם אם ] ההפרדה אינה עוד "גמורה" ומוחלטת , ויש חפיפה ניכרת בין תפקידיהן וסמכויותיהן של שלוש הרשויות במדינה מודרנית ; אבל ה"תורה" עצמה לא נס ליחה - והוא , אם מאמצים את העיקרון וזונחים את הפרטים ... חירות האדם לא תובטח אלא על ידי חלוקת השלטון בין רשויות שונות המאזנות זו את זו והמפקחות זו על זו ; checks & balances ) כהן , המשפט , עמ' 286 . ( 287 ב"פוליס" היווני לא התקיימה , כידוע , הפרדת רשויות , ושלוש הרשויות : המחוקקת , השופטת והמבצעת היו , למעשה , אחת . הפוליס "לא ידעה את הפרדת הרשויות בשלטון , שהיא מיסודותיה של הדימוקרטיה המודרנית . עם אתונה היה הריבון , מקור כל הסמכות במדינה ... העם האתונאי באסיפתו 1 היה הרשות המחוקקת , המשפטית והאדמינסטראטיבית העליונה , " וכך היה גם במסופוטמיה ובמצרים ( ליוור , מלך , עמ' 1081 . ( 108 5 בתקופה המודרנית , ניסח שארל מונטסקייה לראשונה את הרעיו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד