לקות למידה בכיתה דילמות חינוכיות במציאות החדשה השתמעויות בהכשרה ובהשתלמות מורים

J 1 "DIK > // J 7 / 7 בית ספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות לקוץ ; לגזידי ! בכיו / ר . דילמות חי ; וכיוו / נגחגיאוח , יוחד ^ יו השתמעוי ות בהכשרה ובהשתלמוי ות מורים כיופ י מלכי . מיגליו ; 2000 , KO \ Dh עורך הסדרה : פרופ' משה זילברשטיין חברי המערכת : פרופ' מרים בן פרץ ד"ר שרה זיו ך"ר אתי זמרן גב' אהובה לאור פרופ' יעקב רנד  אל הספר
מכון מופ"ת