נספח מוסר המלחמה היהודי - לקט מדרשים מוערים

נספח מוסר המלחמה היהודי - לקט מדרשים מוערים א . הצורן במוסר מלחמה " כי תצא מחנה על איביןל ונשמרת מכל דבר רע" ( דב' כ"ג , - ( 10 אמר רב ווייא בר בא [ אבא : [ כתיב "כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע , " הא אם אינו יוצא אינו צריך ליה שמירה ? אלא מיכן [ מכאן ] שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה ( ירושלמי שבת , פרק ב , ' הלכה ו . ( ' " ונשמרת מכל דבר רע" ( דב' כ"ג , - ( 10 שומע אני בטהרות ובטמאות ובמעשרות הכתוב מדבר , תלמוד לומר : "עתה" ( פס' - ( 15 אין לי אלא ערוה [ גילוי עריות , ! מנין לרבות עבודה זרה ושפיכות דמים וקללת השם ? תלמוד לומר : "ונשמרת מכל דבר רע" [ ... ] ( ספרי רבדים , פיסקא רנ"ר , מהד' א"א פינקלשטיין , ברלין ת"ש , עמ' . ( 280 לפי המדרש שבירושלמי , שרש"י בפירושו לכתוב מצטט ומאמץ , הלוחמים מצווים בו על קדושת יתר שתגן עליהם מן הסכנות שבמלחמה . ואילו הרמב"ן בפירושו לכתוב חולק על דברי רש"י וטוען שהלוחמים מצווים בו על מוסריות יתר שתמנע אותם מלעשות פשעי מלחמה . המלחמה לא רק מסכנת את חיי החיילים אלא גם את נשמתם , באשר היא מטפחת תוקפנות ואלימות , משבשת את סדרי החיים ומפקיעה את הנורמ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)