תוכן

תוכן הקדמה 11 מבוא מעמד המקרא בחברה הישראלית - ממדרש לאומי לפשט קיומי 23 חלק ראשון : קריאה בס > פלר » ם מקרא"ם פרק א' אברהם המקראי - הברכה שבניגודים 49 פרק ב' גירוש ישמעאל - העקרה שקדמה לעקדת יצחק 56 פרק ג' יוסף ואחיו - סיפור של השתנות 60 פרק ד' יוסף משעבד את המצרים לפרעה 88 פרק ה' משה ואהרן בתווך בין עם נרגן ואל קנא 93 פרק ו' וילך מנוח אחרי אשתו - מקום האישה בחברה המקראית 96 פרק ז' יונתן בן שאול - מופת של אומץ לב צבאי ומוסרי 116 פרק ח' אביגיל מונעת את דויד מבוא בדמים - אלימות פוליטית במקרא 179 פרק ט' רצח גדליהו - אנטומיה של הרם עצמי 220 חלק שני : עיון בסוגיות מקראיות פרק י' קדושת המקום וקדושת הזמן במקרא 229 פרק י"א בדם ואש לא יקום המקדש 238 פרק י"ב ייעודי המקרא - הבטחות מותנות 243 פרק י"ג האם יש לסובלנות שורשים במקרא ? 251 פרק י"ד ארכאולוגיה פוסט מקראית ופוסט ציונית 266 פרק ט"ו קדושת המקרא וחקירתו המדעית 274 נספח מוסר המלחמה היהודי - לקט מדרשים מועדים 287 הערות 297 מפתח השמות והעניינים 331 מפתח הכתובים והמדרשים 339  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)