התמורות בגידוליה החקלאיים של ארץ־ישראל בימי־הביניים

התמורות בגידוליה החקלאיים של ארץ ישראל בימי הביניים בפרקים הקודמים הצגנו את מירב המידע שהצטבר בידינו על גידוליה החקלאיים של ארץ ישראל בימי הביניים . בפרק זה ננסה ליצור תמונה כוללת יותר ולהתמקד בשתי סוגיות מרכזיות . הסוגיה הראשונה תעסוק בבחינת התמורות שחלו בגידולי היסוד של הארץ במעבר מהתקופה הביזנטית לתקופה המוסלמית הראשונה , ובמהלך שאר תקופות המשנה של ימי הביניים . במסגרת זו נבחן אלו גידולים התקיימו בארץ כהמשך לידוע לנו עוד מהתקופות הקדומות , אלו גידולים חדשים הופיעו רק במהלך ימי הביניים , ואלו נעלמו מנופה החקלאי של הארץ . ננסה גם להסביר תופעות אלו , לקבוע את תפוצתם האזורית של הגידולים השונים ואת חשיבותם מבחינה כלכלית . בסוגיה השנייה , הנגזרת לא מעט מהראשונה , אנו מבקשים לנסות להעריך את יחסם של מעצבי המדיניות השלטונית בארץ לחקלאות לאורך תקופות המשנה השונות בימי הביניים , ותרומתם לרמתה של זו . דהיינו , מה היה מעמד החקלאות בארץ בכל תקופה ותקופה מתוך נקודת מבט המבוססת ומתמקדת במידע על הגידולים החקלאיים . בחינת מעמדה של החקלאות בארץ בימי הביניים בכללותה הינה סוגיה גדולה ומורכבת הראויה למחק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי