שחלים Lepidium -

שחלים Lepidium - משפחת המצליבים 11 < : 1 _* _6136 ) זכ (< שחלים תרבותיים — וח _8311 \ ' 11 ת _!^ 1111 ק ; 1 _^ בערבית : רשאד שחלים גבוהים — וזז 01111 י 1 * ז _13 ומ 1 _< 1111 ק ; 1 _. _6 בערבית.- שיטרג / ח'אמשה השחלים הם מיני ירק שמקורם בצמחי הבר של הארץ . ה'שחלים' נזכרים במשנה ( מעשרות ד , ה ) בתוספתא ( שבת יד , , 0 בתלמוד ( בבלי , שבת קמ ע"א ; גיטין נז 1 ע"א ) ובפיוט של הקליד . צמח זה תורגם לערבית _על ידי הפרשנים 'לחב ( זרע ) אלראשד , ' הוא השחלים התרבותיים ( וחנ _(^ . 5311 \ ' 1 הידוע בשם זה גם בימינו . מין אחר הנזכר כנראה במשנה בשם 'ערל' ( עוקצין ג , ד ; ירושלמי , שביעית ז ו , לז ע"ג ) הוא שחלים גבוהים ( וחט . _(^ . _^{^! אחד הגאונים ביאר : 'ערל — מצאתי בספר רפואות שמפרש כל שם עשבים בלש' יוני ובל' ארמי עדלא דמי לפוגלא ( צנון ) והוי במוציל ( שבעירק ) ועצרין מיא ושטרין לגרבא ( ועוצרין מימיו וממרחין לשחין . ( 6 5 עדלא הוא סיטרג . ' גם הרמב"ם זיהה 'ערל — "אלשיטרג" הוא צמח ידוע . ' אסף 7 הרופא הזכיר בחיבורו את תכונותיו הרפואיות של ה'שיטרק . ' במילון הסורי ערבי 8 של בר עלי מבואר : 'אדלא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי