מלון Cucumis melo-

מלון Cucumis melo- משפחת הדלועיים _1130636 ) נ ( _010111-1 מלון מתוק ; 0101111115 " 1610 — בערבית : בטיח' אצפר _, שמאם מלון הקתא 610 \ ' 31 . 011316 — ומ ! 5 ת ; _010111 בערבית : קת'א , פקוס מלון הדודא — וח 1 ! 5 _^ 131 חג ; _0101 בערבית : לפאח _, דסתבויה המלון בוית ממיני בר הגדלים בחלקים הטרופיים של אסיה ואפריקה . עדויות 1 לגידולו ישנם ממצרים מהאלף השלישי לפנה"ס . מועד חדירתו לתרבות החקלאית המקומית אינו ברור לגמרי . יש המזהים את המלון עם ה'אבטיח' המקראי ( במדבר 2 יא ה ) ולדעת רוב החוקרים הוא ה'מלפפוך הנזכר במשנה ובתלמוד . בספרות הערבית קיימת הבחנה בין ה'בטיח' אלאצפר ( צהוב ) — הוא המלון _610 ) וח _י 11 ח ( _011011 ובין ה'בטיח' אלאח'צ'ר ( ירוק — ' ( הוא האבטיח 3 _-111111 _* \ ' 111 § _311 _^) ז . ( 01 גם נוירי ערך הבחנה בין מיני הבטיח : ' 'אלהנדי' הוא האבטיח ואילו האחרים הם מיני מלון : 'ה"ציני" ( סיני ) הוא אשר נקרא במצרים ו"אלשאם" ( _סוריה רבתי ) "אלאצפר" והטוב ממנו הוא הזן המחוספס הקשה . ' ומתכוון בכך כנראה לתכונת הקליפה . עוד הוא מוסיף : 'המין הח'ראסני ( הפרסי ) נקרא בעירק  אל הספר
יד יצחק בן-צבי