ישי הופך באורח נס מים ליין — כת"י ערבי, המאה השלוש־עשרה