עדשה תרבותית - Lens culinaris

עדשה תרבותית Lens culinaris- משפחת הפרפרניים _30630 ) ח 1110 ק (? 3 בערבית : ערס העדשים הם מגידולי העולם העתיק שנמצאו באתרים רבים במזרח הקרוב החל מהתקופה הניאוליתית ואילך . גידול זה נזכר במקרא , בתלמוד ובפיוטי ר' אלעזר 3 הקליר . תנחום הירושלמי ביאר שה'עססיות' הנזכרות בתלמוד ( בבלי , שבת יח ע"ב ) הן העדשים הטחונים ובפירוש הגאונים נאמר : 'עססיות ממיני קטניות שגדולין _בארץ ישראל ומבשלין אתהן והם רגילין בהן ... אבל בארצינו אין מצויץ כל עיקר . ' מוקדסי ציין במאה העשירית את מאכל העדשים בקרב התושבים באזורנו .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי