בקיה (פול) - Vicia

בקיה ( פול ) Vicia- משפחת הפרפרניים _30630 ) ח 1110 ק (? 3 בקיית הגינה ( פול ) _? , 11363 — _ח ; 2 בערבית : פול , באקלא בקיית הכרשינה / 11 _! 3 — י ; ¥ _1013 _61 בערבית : ברסנה פול הגינה הוא מגידולי הקטניות החשובים ביותר , שמוצא הבר שלו עדיין לא ברור . שרידי הצמח הקדומים ביותר נמצאו באתר יפתחאל ( ליד נצרת ) מהתקופה הניאוליתית הקדם קראמית ב 6500-6800 ) לפנה"ס . ( עדויות ברורות לביותו מצויות באתרים שונים מתקופת הברונזה הקדומה במזרח הקרוב ובאירופה . לעומת זאת בקיית הכרשינה ידועה כמין בר . היא מופיעה באתרים שונים כגידול חקלאי באזור תורכיה והבלקן מסוף התקופה הניאוליתית . במקורות הכתובים של ימי הביניים נזכרים בסוג בקיה _3 ) נ 0 / _10 שני מינים שניתן לזהותם בוודאות . המין הראשון הוא פול ( בקיית ) הגינה . זהו גידול תרבותי עתיק הנזכר במקרא ובתלמוד . חשיבותו של הפול היא בערכו המזין הגבוה וכן בשל היותו מרכיב מרכזי במחזור הזרעים החקלאי . המונח 'פול' בספרות _ימי הביניים מופיע כשם כללי לקטניות ( ת _6 וחע ( _10 § וגם לצמח מהסוג _1013 — י . \ המקורות אינם עורכים הבחנה בין המינים השונים של הפול . במחק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי