הכיבוש המוסלמי והשפעותיו על היישוב והחקלאות בארץ־ישראל