נספח ה על איוב ד, יב-כא

נספח ה על איוב ד , יב-כא בנוגע לאיוב ד , יב-כא , כלומר ל'סיפור החלום בפי הנואם על המסקנות שהוא מצדו מסיק ממנו / טוען טור סיני ( בפירושו , עמ' : ( 54-52 מצד אחד הרעיונות המובעים בקטע זה זרים הם למהלך רוחו של אליפז . הרעיון על אוניברסאליות החטא סותר סתירה מוחלטת את דבריו הקודמים , שחילקו את האנושות לשני מחנות , למחנה הישרים ולמחנה הרשעים , ושוללים 'מאיוב כל אותם התנחומים , שאך עתה נתנם לו , ושאותם הוא עומד לחדש שוב בהמשך דבריו . ' מצד שני , מחשבות אלה מובאות — לפי טור סיני — על ידי איוב עצמו ( ט , ב , ( כשם שאל תיאור ההוויה בחזון ( ד , יג-טז ) מתייחס איוב כאל ראייתו הוא ( ז , יד ) ואת הסיפור של התגלות זו אל הרעים מזכיר איוב בתשובתו לנאומו של אליפז ( ו , י . ( טענות אלה מוכיחות לדעתו , שסיפור ההתגלות והמסקנות ממנה הם של איוב , שתחילה שימשו מבוא לנאומו שנשתמר בפרק ט , בנאומו של אליפז , אם כן , הם פרשה שאינה במקומה , ביתר דיוק , מובאה שאליפז מביאה בהקדימו לה את הפסוקים י-יא . כך יש לראות כמובאה אותו קל וחומר , המופיע עוד פעם בנאומו השני של אליפז ( טו , טו-טז . ( ואשר לקל וחומר זה בנאומו של ...  אל הספר
מוסד ביאליק