נספח א שני טיפוסים של תורת־שירה 'לינגוויסטית'

נספח א שני טיפוסים של תורת שירה 'לינגוויסטית * ' התיאוריות הלשוניות של Ferdinand de Saussure השפיעו השפעה מכרעת על תורת השירה , בהביאן לצמיחת הביקורת הספרותית המכונה 'תורת השירה הסטרוקטוראלית' ( עי' in T . Sebeok [ ed . ] , Current Trends in Linguistics 12 , The Hague 1974 , E . Stankiewicz , Structural Poetics and Linguistics , 629-659 rvnmnn . ( PP של סוסיר בין לשון לדיבור ( paroled langue ) ובין צורה למשמעות ( signified signifiant ) משמשות לו להגדיר ולבאר את ייחוד סגולתה של השירה : 'מן ההכרח לעבד את עקרונות התיאור הסינכרוני של לשון השירה , תוך שאנו נמנעים מן הטעות , החוזרת ונשנית לרוב , של זיהוי לשון השירה עם לשון התקשורת' . ([ 1929 ] , pp . 17-18 Theses , Travaux du Cercle Linguistique de Prague 1 ) מטיפיה הראשונים של תורת השירה הסטרוקטוראלית פיתחו תיאוריה של תקשורת שעשויה לחול על השירה : 'משימתה של לשון השירה היא להעמיד רקע מירבי של ביטוי ... בלשון השירה מגיעה הנחת הרקע לידי העצמה מירבית עד כדי דחיקת התקשורת לצדדין באשר למטרת הביטוי ועד שהיא משמשת בזכות עצמה' . ( Freeman [ ed . ] ...  אל הספר
מוסד ביאליק