הערות

הערות מבוא א . גוטרמן , גמיחת הזרמים החדשים בחברה היהורית בפולין כסי שהיא משתקפת ככתבי העת היהודיים , בפולנית , יידיש ועברית , כין השנים , 1881—1861 חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה , " ירושלים תשמ"ג , 1983— עמי . 85—27 ; 10—8 א . גוטרמן , יחסם של מתבוללי וארשה — דורות ראשונים ואחרונים — ( 1918—1820 ) להמרת הדת , גלער י '' ב תל אב ב תשנ"א1991— עמי , נ"ז—ע"ז . א . גוטרמן , הפולמוס בכתבי עת יהודיים בפולנית בדבר תיקונים בדת 885—1861 נ , גלעד י , ' תל אביב תשמ"ח , 1988— עמי . 63—41 פרק ראשון . 1870 , Warszawa 1988 , p . 48 A . Eisenbach , Emancypacja Zydow na ziemiach polskich , / 755— 1 . ibidem , p . 55 2 ; 519—524 terjaly do dziejow Sejmu Czteroleiniego , Tom VI , 1969 . p . i poprawy obyczajdw starozakonnych Krolestwa Polskiego . Ma- Warszawa 1937 , p . 282 — 283 ; A . Hirszowicz , Projekt do reformy I . Schipper , Dzieje hand / 11 zydowskiego na ziemiach polskich , 3 א . גוטרמן , הצעותיהם של יהודי פולין לתיקון במעמדם החולץ , הכלכלי , ההברתי והתרבותי בתקופת הסייס הגדול , ( 1792—1...  אל הספר
כרמל