א. מההחלטה על הקמת בית־הכנסת ב־1858 ועד קניית המגרש בטלומאצקה ב־1870

א . מההחלטה על הקמת בית הכנסת ב 1858 ועד קניית המגרש בטלומאצקה ב 1870 ההחלטה בדבר הקמת בניין חלופי גדול לבית הכנסת ברחוב דאני לוביצ'ובסקה , התקבלה עוד ב , 1858- והתחילו לטפל במימושה . הבניין הקטן של בית הכנסת , שנחנך ב , 1843- היה בסמטה צרה ובשכנות לבית חרושת . המיקום , לא איפשר את הרחבת הבניין הקיים . אפילו , היה ניתן לרכוש את אחד המגרשים הגובלים עם בית הכנסת , ספק אם היה אפשר להקים בניין גדול , במקום שהגישה אליו לא היתד . נוחה . דליקה שקרתה בבית החרושת שגבל בבית הכנסת , הביאה לידי דין ודברים בין הנהלת בית הכנסת לבעל בית החרושת , בדבר נקיטת אמצעים שלא יישנו מקרים כאלה , המסכנים את בית הכנסת והבאים בשעריו . על רקע זה , הציע בעל בית החרושת לקנות את בניין בית הכנםת ואת המגרש שלו . ההצעה , הובאה לפני אספה כללית של המתפללים , והוחלט למכור את הנכס תמורת 50 , 000 רובל , בתנאי שלא תהיה כל מניעה מן הקונה שישתמשו במבנה הקיים עד שייבנה בית הכנסת הגדול . וער בית הכנסת , החל לטפל בהשגת רשיון מהשלטונות להעביר את בית הכנסת למקום אחר בעיר , לבניין אשר יוקם במיוחד למטרה זאת . הקומיסיה הממלכתית לעני...  אל הספר
כרמל