לוח 6 עמדות הנחקרים כלפי יחסיהם עם מורים ועם תלמידים אחרים (באחוזים)