תרשים 1 יחסי תלמידים־מורים ויחסים בין תלמידים התלמיד