לוח 5 התפלגות הנחקרים לפי מידת שביעות הרצון מתוכנית הלימודים (בבית הספר האחרון בו למדו)