לוח 4 התפלגות הנחקרים לפי מידת שביעות רצון ממסלול הלימוד (מספר נחקרים)