לוח 3 התפלגות הנחקרים לפי מידת שביעות רצון מזרם החינוך הדתי