לוח 2 התפלגות הנחקרים לפי סוג הקשיים בהם נתקלו במהלך לימודיהם (באחוזים)