לוח 1 התפלגות הנחקרים לפי הגשתם לקבלת תעודת סיום (דיווח עצמי)