יוסי יונה חינוך רב־תרבותי בישראל: אתגרים וקשיים

יוסי יונה חינוך רב תרבותי בישראל : אתגרים וקשיים בעשורים האחרונים החלה הרב תרבותיות לרכוש את מעמדה בפרוגרמה ערכית ופוליטית שמציעה שדרוג של שיטות ממשל אחרות ואף חלופה להן . המאמץ הביקורתי המנחה פרוגרמה זו מופנה בעיקר נגד החברות הדמוקרטיות . מאמץ ביקורתי זה כולל שלוש טענות מרכזיות : ראשית , הרב תרבותיות מדגישה את התרומה המכרעת שיש לקהילות תרבותיות לאפשרות שהיחיד ינהל חיים מלאים ובעלי משמעות Kymiicka , 1995 ; Waizer , 1983 ) ; טיילור . ( 2003 , שנית , היא מבקשת לחשוף את המגבלות העקרוניות של סדרי המשטר הנהוגים בחברות המערביות השונות , שמאמצות עקרונות אזרחות שאינם תלויים לכאורה במרכיבי הזהות הקולקטיביים של קבוצות המשנה שלהן , כגון : גזע , מין , דת , מוצא אתני ותרבות . חברות אלו , על פי הרב תרבותיות , מתעלמות מהתפקיד המרכזי שיש לתרבות בקביעת המעמד האזרחי היחסי של כל אחת ואחד מאזרחי החברה , ולכן אינן מצליחות להתמודד עם מנגנונים ופרקטיקות של דיכוי , הדרה , הוצאה ונישול של קבוצות חברתיות שונות על בסיס מרכיבי זהות מעין אלה . שלישית , לדעת המצדדים בפרוגרמה הרב תרבותית , כישלונן של חברות אלו להבטי...  אל הספר
כרמל