תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 9 מבוא 11 חלק א' - פיתוח תיאוריה של העצמה הקדמה 21 פרק 1 תיאוריות של עוצמה 23 פרק 2 העצמה - הגדרות ומשמעויות 49 פרק 3 תיאוריה של העצמה 89 חלק ב' - פיתוח תיאוריה של תכנון קהילתי מעצים הקדמה 111 פרק 4 תכנון קהילתי 115 פרק 5 תהליכי העצמה פרטנית בהקשר של תכנון קהילתי 125 פרק 6 תהליכי העצמה קהילתית בהקשר של תכנון קהילתי 141 פרק 7 תכנון קהילתי כפרקטיקה מקצועית מעצימה 161 סיכום 196 רשימת מקורות 199  אל הספר
הקיבוץ המאוחד