לוח 4 התפלגות ממוצע המועסקים ביישובי מגוריהם על־פי אזורים טבעיים (באחוזים)